Etsi
  • Katri Salmenoja

Tila, väline, muotoSuhteudumme ympäristöömme sisäisten, jaettujen ja fyysisten tilojen, sekä niihin liittyvien välineiden kautta. Välineet ovat vuorovaikutuksellisia kulttuurisia muotoja ja tarinankertojia, jotka kutsuvat ajattelemaan, ilmaisemaan, kokemaan rinnakkain ja monin eri tavoin. Väline on puoliväli, jossa inhimillinen ja materiaalinen kohtaavat ja liittyvät toisiinsa. Muoto syntyy suhteessa välineeseen, joka on saumaton ja sinällään merkityksellinen osa sen ilmaisua. Muoto ja väline yhdessä muovaavat toimintaa, synnyttävät merkityksiä ja kaavoittavat olemista tilassa.


Tila fyysisenä, psyykkisenä sekä vuorovaikutuksellisena rakennelmana muuntuu mielessämme merkitysten kautta. Voidaankin ajatella, että ympäristöstämme yksi osa on kuviteltua, toinen suhteellista ja kolmas sitä mikä välittyy meille aistien - sekä niitä laajentavien teknologioiden avulla. Todellisuus rakentuu kerroksista, joita mieli kuvittaa ja sanoittaa. Tilat muuntuvat muuksi tarinoina ja väliintulevana vuorovaikutuksena.

Välineiden ja muotojen muuttuessa toimintamme suhteutuu ja katseemme keskittyy uudelleen. Kaikkialle kytkeytyvä teknologia ravistelee käsitystämme paikallisesta, sekä ehdottaa uusia maailmassa olemisen ja havaitsemisen tapoja kaventaen etäisyyksiä ja liittymällä osaksi tietoisuuttamme myös taiteessa. Digitaalinen tekee analogiselle sitä, mitä valokuva teki aikoinaan maalaustaiteelle, tai elokuva teatterille. Taiteen uudet muodot haastavat myös perinteisen tila- ja aikajaottelun esteettisen muodon ja kokonaisuuden kokemisessa ja sen välittymisessä.


Muoto monia eri entiteettejä yhteen tuovana alustana voi toimia kuin mikä tahansa orgaaninen systeemi, jossa elementtien keskinäisestä vuorovaikutuksesta rakentuvat sidokset liikkuvat eri merkityskentistä käsin osittain itseorganisoituen ja sattuman varassa. Välineiden limittyminen ja liikkuminen kontekstista toiseen muuntaa tiloja alustoiksi, joilla muoto toteutuu liikkeenä ja teos tai ilmaisu tapahtuu muotoutumisen prosessissa. Alusta mahdollistaa, ei määrittele sitä mitä sillä pitäisi tuottaa. Keskiöön nousee tällöin alustan raameissa keskenään suhteutuvien elementtien synnyttämä elävä muoto.


Välineen muutos muuntaa myös siihen suhteessa olevan olemusta ja positiota, sekä uudistaa tilan hierarkiaa. Muodon muuttuessa subjektin paikka tilassa vaihtuu. Muoto avautuu muutoksena ja prosessi pysyvyytenä. Samalla myös tilan kuvitteelliset ja kokemukselliset ulottuvuudet korostuvat jatkuvasti muotoutuvien ja liikkeessä olevien alustojen myötä.

Niin taiteessa kuin suunnittelussakin kiehtovia ovat monimerkitykselliset muodot ja tilat, joissa henkilökohtainen ja jaettu, kuviteltu ja aistillinen, luonnollinen ja rakennettu risteävät. Tarkastellessani muotoa vuorovaikutuksena ja suhteena, havainnoin samalla kontekstin filosofiaa sekä sitä, mikä on oma osuuteni muodon ilmentymisessä. Katseeni kiinnittyy ensin (ja palaa lopulta uudelleen) esteettiseen vaikuttuen välissä kokonaisuuden yhteyksistä ja kytkennöistä muodon muihin ulottuvuuksiin. Esteettistä kokonaisuutta määrittävät näin muodon, harmonian ja aistillisen rinnalla esimerkiksi toteutuksen oivallisuus, autenttisuus, kestävyys, sekä tekemisen lähtökohdat ja yhteydet ympäröivään todellisuuteen.


Tämä yhteentulema kuvaa myös mieltymystäni prosessimaiseen kiertokulun estetiikkaan, jossa kauneus näyttäytyy ohimenevänä osana muotoutuvaa organismia. Siinä kokonaisuus on tavallaan olemassa jo, kun sitä vasta aletaan rakentaa. Prosessi on näin lopputuotoksen liikkuva osa ja itse tarkoitus siinä missä siitä juontuvakin. Se sallii abstraktin ja määrittelemättömän läsnäolon, joka on vapaa yhdistymään uudelleen, leikittelemään liitoksilla ja muuntumaan muuksi. Prosessissa mikään ei pyyhkiydy kokonaan pois, vaan muotoutuu uudelleen. Alun idea kerää kerroksia ja ulottuu uusiksi. Merkitys pysyy silloin keskiössä ja kokonaisuus rakentuu sen ympärille orgaanisesti. Uuden ymmärryksen myötä kokonaisuus terävöityy ja ilmenee senhetkisenä muotonaan.#tila #väline #muoto #prosessi #liike #kiertokulku

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki