Etsi
  • Katri Salmenoja

Monitaiteen kierteitäVierailin keväällä 2017 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun teatteripedagogiikan opintoihin kuuluvan opetusharjoittelun ohjaajana poikkitaiteellisessa ryhmässä. Opetusharjoittelun tavoitteena oli kehittää taidepedagogisia lähestymistapoja ryhmän ohjaamiseen, sekä tarkastella monialaista vuorovaikutusta yhdessä tekemisen näkökulmasta.


Eräänä kokeiluna sovelsimme kontekstistaan irrotettujen elementtien ympärille kehittyvää vapaata assosiaatiota pedagogisena alustuksena. Harjoituksen tarkoituksena oli avata tila sisällön vapaalle muotoutumiselle ja sitä kautta laajentaa toiminnan merkityksiä ja mahdollisuuksia.


On eri asia aloittaa yhteinen tekeminen hiljaisuudesta kuin sanatarkasti määritellystä tehtävänannosta. Erityisesti silloin, kun tekijöiden taiteelliset lähtökohdat eroavat toisistaan, tai kun halutaan löytää uusia näkökulmia aikaisempaan tapaan olla tai toimia, tekemisen alkuun saattaminen voi olla luonteeltaan ennemminkin mahdollisuuksien avaamista kuin ohjeistusta siitä mitä on tarkoitus luoda. Silmin nähtävät, käsin kosketeltavat tai muulla tavoin aistilliset elementit tilassa voivat tällöin muodostaa lähtöpisteen tarinalle, jonka ryhmä kirjoittaa kollektiivisesti. Näin voidaan päästä lähemmäksi kontekstia, jossa subjektien väliset rajat hälvenevät ja mukana olevien tekijöiden keskinäinen vuorovaikutus ja monikerroksisuus tilassa nousee keskiöön. Tilanne muotoutuu näin ainutlaatuiseksi tapahtumaksi, jossa toisiinsa nähden yhdenvertaiset ja aktiiviset toimijat luovat kokonaisuutta todeksi yhdessä.

Harjoittelun aikana tehtyjen kokeilujen myötä aloin pohtia edellä mainitun kaltaisia, sanattomia yhteen tulemisia eräänlaisena narratiivisena tilan muotoiluna. Mietin, miten mielikuvituksellinen oleminen ja liikkuminen rajaavat tilaa ja ovat suhteessa tilan merkitykselliseen ulottuvuuteen ja kuinka tämä itsessään kirjoittaa tarinaa yksittäisiä yhteen tuovana kokonaisuutena. Jos tilaan jää liikkeestä jälki, voimme jälkikäteen havainnoida sitä, mille alueelle toiminta kasaantuu ja mikä osa kenties jää koskemattomaksi. Kokonaisuuden kannalta tämä tieto voi ohjata luovaa työskentelyä ainakin kahdella tapaa: se voi luoda raamit sille, mihin alueeseen keskitymme ja mitä lähdemme syventämään, tai kutsua meitä täyttämään liikkeen esiin tuoma tyhjä tila menemällä kohti sitä, minkä toiminnassamme automaattisesti ohitimme.


Kollektiivinen yhdessä tekeminen lähtee liikkeelle siitä, mitä kukin olemme nyt, erillisinä, rajallisina ja autonomisina kokonaisuuden osatekijöinä. Vasta altistuessamme keholliselle ja ajatukselliselle tekemiselle voimme nähdä, miten se mitä tuomme mukanamme suhtautuu ja suhteutuu toiseen, liikkuu ja liikuttaa ja muuntaa yhteistä olemista tilassa.


Vapaata assosiaatiota soveltava harjoituksemme kiteytyi lopulta kokoavaan ajatukseen monitaiteisen yhteistyön olomuotoilusta, jota ryhmä toimintansa kautta toteutti: cross-artistic collaboration is about crossing elements and blooming space, circulating and shaping the content of being.#monitaide #vapaaassosiaatio #kollektiivi #taidepedagogiikka #tila #narratiivi

KUKA

Kuva: Tiina Nurmenniemi

Olen Katri. Taidekentällä työskentelevä tutkiva suunnittelija ja tekijä.

Toteutan sisältöjä, luon konsepteja, teen selvityksiä ja arviointeja sekä tuotan

tietoa suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Innostun kollektiivisesta asiantuntijatyöstä ja tieteiden- ja taiteidenvälisyydestä.

Poikkitieteelliset näkökulmat laajentavat ymmärrystäni sisällöistä ja konteksteista ja kutsuvat kuuntelemaan, kommunikoimaan ja oppimaan uutta. 

Alta löytyy poimintoja viimeisimmistä töistäni.

Taiteelliseen portfoliooni voi tutustua täällä.

KOKEMUS

SELVITYKSET & ARVIOINTI

#kuvataiteilijat

#selvitys

#kysely

#visualisointi

#taidegalleriat

#selvitys

#tilastointi

#tiedontuotanto

#taiteenperusopetus

#selvitys

#tutkimus

#haastattelu

#tiedontuotanto

#monialaisuus

#arviointi

#kehittäminen

#hyvinvointi

#haastattelu

#vaikutukset

#seuranta

Suomen Taiteilijaseura & TAKU ry (2019)

Analysoin ja visualisoin kuvataiteilijoiden palkka- ja palkkiokyselyn tuloksia ja koostin yhteenvedon Selvitys kuvataiteilijoiden palkoista ja palkkioista.

Frame Contemporary Art Finland (2019)

Käsittelin ja analysoin taidegallerioille toteutetun kyselyaineiston, toteutin tiedon visualisoinnin, kokosin tietokortit ja toimitin Taidegalleriatilasto 2018 -julkaisun.

Taiteen perusopetus / Espoon kaupunki (2018)

Tein selvityksen taiteen perusopetuksen tilasta Espoossa vuonna 2017. Kokosin ja jäsentelin kyselyaineiston, haastattelin taiteen perusopetuksen toimijoita, analysoin aineiston ja toimitin Ilo oppia ja kasvaa taiteessa -julkaisun.

Kulttuurilla osalliseksi / EJY ry​ (2012–16)

Monialaisen kehittämishankkeen luotsina vastasin toiminnan arvioinnista ja seurannasta, jossa tarkasteltiin osallistujien kokemuksia ja toiminnan vaikutuksia liittyen subjektiivisen hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Aineiston keruun ja analysoinnin lisäksi haastattelin hankkeen keskeisiä toimijoita ja toimitin hankkeen julkaisun "Parasta oli kaikki": Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta.

SISÄLLÖT & SUUNNITTELU

#taiteenperusopetus

#sisällöntuotanto

#suunnittelu

#kehittäminen

#viestintä

#nykytaide

#sisällöntuotanto

#artikkelit

#some

#haastattelu

#kulttuuripalvelut

#suunnittelu

#konseptointi

#digitaalisuus

#kehittäminen

Taiteen perusopetus / Espoon kaupunki (2019)

Suunnittelin taiteen perusopetuksen esitteen ja siihen liittyvän some-kampanjan yhdessä Espoon kaupungin opetustoimen kanssa. Esitteen kuvitus/taitto: Leena Kisonen.

Suomen Taideyhdistys ry (2017–)

Teen haastatteluja, kirjoitan artikkeleita ja luon sisältöä yhdistyksen

nettisivuille, jäsenlehteen ja someen. Lisäksi tuotan vuosittaista nykytaidetapahtumaa ja suunnittelen teemallisia croquis-iltoja.

Kulttuuripalvelut / Espoon kaupunki (2016)

Konseptoin pelillisen digitaalisen alustan Urban Espoo Espoon kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluille yhdessä sovelluskehittäjien kanssa.  

© 2019 Katri Salmenoja