Etsi
  • Katri Salmenoja

Kytkeytyvä taideToisiinsa liitostuneiden ja keskenään erilaisten lähestymistapojen yhtäaikainen ymmärtäminen sekä niiden keskinäisestä kontrastista kumpuavan kompleksisuuden harmonisointi on tapani hahmottaa kytkeytymisen monisäikeisyyttä.


Kokonaisuutta eri suunnista liikuttelevat voimat tai katsantokannat voivat toteutua yhtä aikaa toisiinsa nähden tasa-arvoisina ulottuvuuksina, vaikka liikkuisivatkin eri tasoissa ja leikkaisivat toisensa vain tietyssä kohdassa. Tuo leikkauskohta on sekä selittämätön että mahdollistava tila, jossa vuorovaikutusta edistää symbolien sijaan jaettu tekeminen. Tekemisen taustalla vaikuttavat johtoajatukset eivät nouse esille eron kautta, vaan ne sulautuvat toisiinsa ja rakentavat uutta. Niin myös tieteen ja taiteen yhdistelmät synnyttävät muotoja ja välitiloja, joissa eri ulottuvuudet voivat toteutua rinnakkain ja limittäin. 


Monialaisessa taiteessa ja tutkimuksessa ilmiöiden teemoiteltu ja horisontaalinen lähestyminen laajentaa näkökulmia ja synnyttää uudenlaista dialogia. Toisaalta se tuo myös esiin eri tiedollisten tai toiminnallisten kulttuurien risteämisestä kumpuavia haasteita liittyen erilaisiin merkityssisältöihin, ajattelumalleihin ja menetelmiin. Taiteen ja tieteen yhteistyöstä kehkeytyvät teokset luovat myös tilan uudenlaisille katsomisen ja arvioinnin tavoille. Leikkauskohdissa syntyvä taide ei pelkästään kuvaa tieteellistä tietoa, vaan muotoilee uusia kysymyksiä risteymän estetiikasta liittyen esimerkiksi inhimillisen, ekologisen ja teknologian välisyyteen sekä erilaisten systeemien keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.


Sekä tieteellä että taiteella on keinonsa ehdottaa uusia merkityksiä, ilmaista näkymätöntä ja valaista tuntematonta. Rajoja ylittävässä, kytkeytyvässä taiteessa maailma ilmenee monikulmiona ja tekee katsantokannasta riippuen näkyväksi jotakin sellaista, joka ehkä muutoin osuisi sokeaan kulmaamme tai menisi meiltä muulla tavoin ohi.


Kytkeytyessään keskenään tieteen ja taiteen osatekijät määrittyvät ja asemoituvat uudelleen ehdottaen uusia näkökulmia myös esteettiseen tarkasteluun. Risteymän estetiikassa se, mitä koemme voi samanaikaisesti tuottaa tietoa, tulla osaksi tietoa, herättää hämmennystä, kenties nostaa tietoisuuteemme jotakin eettisesti kyseenalaista tai muulla tavalla huolestuttavaa osaa todellisuudestamme ja olla taiteellisesti koskettavaa. Havahtumisen ohella ja oivallisesti kytkeytyneenä taide voi lisäksi tarjota itse teokseen ja sitä kautta ympäröivään todellisuuteen vaikuttamisen vaihtoehdon. 


Teoksen merkitystä voi syventää esimerkiksi sen esiin tuoma tieto tai teon motiivi. Näkökulman laajentaminen siirtää katseen fokusta siihen, mitä syntyy välillä ja millaiselta arvopohjalta. Katse saattaa kiertää objektista tai muusta taiteen tapahtumasta toiseen oivalluksen tasoon ja takaisin. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten taiteen arvoa tarkastellaan.


Taide liikkuu usein sinne, missä sitä ei ole ennen nähty. Ajassamme tämä taiteen nomadius tulee entistä vahvemmin esille. Taide skaalaa oman aikansa vapautta katsoa ja kokea toisin, vapautta havainnoida ja keksiä uudelleen. Taide on kompleksi. Juuri siksi se välillä katoaa tutuista kuvioistaan ilmentyen toisaalla.


Taide on sekä esteettinen ja ohimenevä että tiedostava ja pysyvä ihmisyyden ilmentymä. Alojen taittuessa katseemme ei lähtökohtaisesti enää ennalta luokittele tai odota taiteelta yhtä, vaan keskittyy siihen mistä kokonaisuus kulloinkin muodostuu, miten se kytkeytyy ja mitä tällä kaikella on tekemistä kauneuden kanssa.(Kuva Click-festivaaleilta 2018 / XENO Garden)


#tiedetaide #kytkeytyvätaide #estetiikka #risteymä #taide #kompleksi

KUKA

Kuva: Tiina Nurmenniemi

Olen Katri. Taidekentällä työskentelevä tutkiva suunnittelija ja tekijä.

Toteutan sisältöjä, luon konsepteja, teen selvityksiä ja arviointeja sekä tuotan

tietoa suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Innostun kollektiivisesta asiantuntijatyöstä ja tieteiden- ja taiteidenvälisyydestä.

Poikkitieteelliset näkökulmat laajentavat ymmärrystäni sisällöistä ja konteksteista ja kutsuvat kuuntelemaan, kommunikoimaan ja oppimaan uutta. 

Alta löytyy poimintoja viimeisimmistä töistäni.

Taiteelliseen portfoliooni voi tutustua täällä.

KOKEMUS

SELVITYKSET & ARVIOINTI

#kuvataiteilijat

#selvitys

#kysely

#visualisointi

#taidegalleriat

#selvitys

#tilastointi

#tiedontuotanto

#taiteenperusopetus

#selvitys

#tutkimus

#haastattelu

#tiedontuotanto

#monialaisuus

#arviointi

#kehittäminen

#hyvinvointi

#haastattelu

#vaikutukset

#seuranta

Suomen Taiteilijaseura & TAKU ry (2019)

Analysoin ja visualisoin kuvataiteilijoiden palkka- ja palkkiokyselyn tuloksia ja koostin yhteenvedon Selvitys kuvataiteilijoiden palkoista ja palkkioista.

Frame Contemporary Art Finland (2019)

Käsittelin ja analysoin taidegallerioille toteutetun kyselyaineiston, toteutin tiedon visualisoinnin, kokosin tietokortit ja toimitin Taidegalleriatilasto 2018 -julkaisun.

Taiteen perusopetus / Espoon kaupunki (2018)

Tein selvityksen taiteen perusopetuksen tilasta Espoossa vuonna 2017. Kokosin ja jäsentelin kyselyaineiston, haastattelin taiteen perusopetuksen toimijoita, analysoin aineiston ja toimitin Ilo oppia ja kasvaa taiteessa -julkaisun.

Kulttuurilla osalliseksi / EJY ry​ (2012–16)

Monialaisen kehittämishankkeen luotsina vastasin toiminnan arvioinnista ja seurannasta, jossa tarkasteltiin osallistujien kokemuksia ja toiminnan vaikutuksia liittyen subjektiivisen hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Aineiston keruun ja analysoinnin lisäksi haastattelin hankkeen keskeisiä toimijoita ja toimitin hankkeen julkaisun "Parasta oli kaikki": Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta.

SISÄLLÖT & SUUNNITTELU

#taiteenperusopetus

#sisällöntuotanto

#suunnittelu

#kehittäminen

#viestintä

#nykytaide

#sisällöntuotanto

#artikkelit

#some

#haastattelu

#kulttuuripalvelut

#suunnittelu

#konseptointi

#digitaalisuus

#kehittäminen

Taiteen perusopetus / Espoon kaupunki (2019)

Suunnittelin taiteen perusopetuksen esitteen ja siihen liittyvän some-kampanjan yhdessä Espoon kaupungin opetustoimen kanssa. Esitteen kuvitus/taitto: Leena Kisonen.

Suomen Taideyhdistys ry (2017–)

Teen haastatteluja, kirjoitan artikkeleita ja luon sisältöä yhdistyksen

nettisivuille, jäsenlehteen ja someen. Lisäksi tuotan vuosittaista nykytaidetapahtumaa ja suunnittelen teemallisia croquis-iltoja.

Kulttuuripalvelut / Espoon kaupunki (2016)

Konseptoin pelillisen digitaalisen alustan Urban Espoo Espoon kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluille yhdessä sovelluskehittäjien kanssa.  

© 2019 Katri Salmenoja